Сектор за економско-финансијске послове

У Сектору за економско-финансијске послове обављају се студијско аналитички, документациони, финансијско-евиденциони и стручно-оперативни послови који се односе на: припрему, израду и доношење финасијског плана Министарства; припрему и израду финасијских планова установа културе, као и њихово достављање на сагласност министарству надлежном за послове финансија; припрема предлога финансијских планова и ребаланса буџета за Министарство и установе културе; извршење буџета; обављање послова који произилазеиз редовног пословања Министарства – плаћање рачуна,  припрема података за обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених, обрачун девизних и динарских дневница, накнада за лица ангажована уговором о делу, уговором о обављању привремених и повремених послова, националних признања и друго; расподелу средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација; припрему и комплетирање документације за извршење финансијских  планова Министарства и контролу извршења планова и буџета; управљање имовином државе за коју је одговорно Министарство; вођење буџетског рачуноводства и усклађивање са извештајима Управе за трезор; састављање, обједињавање (консолидовање) и достављање периодичних и годишњих финасијских извештаја и завршног рачуна; састављање и достављање Управи за трезор, месечних пројекција коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу;контролу примљених рачуноводствених исправа из других организационих делова Министарства;  учествовање у изради општих и других аката у делу који се односи на економско-финансијско пословање; прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле; образлагање финансијских ефеката нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства; израду програма, планова и извештаја о раду Сектора, као и други послови из делокруга Сектора.

Контакт


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic