Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2020. години

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“,број 84/19)                                                         

                                                                              Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за савремено стваралаштво и креативне индистрије
 

расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години

 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке културним програмима и пројектима у области савременог стваралаштва, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе, дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

 

Конкурс се расписује за програме и пројекте у следећим областима културе:

- књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

- музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

- ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;

- позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

- уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,продукција и интерпретација);

- филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

- дигитално стваралаштво и мултимедија.

Као и за програме и пројекте у области

 • културних делатности националних мањина у Републици Србији
 • културних делатности особа са инвалидитетом
 • културних делатности деце и за децу и младе.

 

Конкурс је отворен и за пројекте изворног народног и аматерског стваралаштва у свим уметничким областима (музика, уметничка игра, позоришна уметност, књижевност, филмско стваралаштво, те визуелне уметности).

 

Циљ конкурса jе: усклађен културни развој Републике Србије стварањем подстицајног окружења за унапређење свих области уметничког стваралаштва, као и обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике (посебно имајући у виду припаднике друштвено осетљивих група).

 

ПРИОРИТЕТИ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ПО ОБЛАСТИМА:

 

 1. Књижевности - манифестације и награде  
 • Пројекти који доприносе представљању књижевних дела и стваралачког опуса домаћих аутора;
 • Пројекти који доприносе успостављању непосредне међународне културне сарадње у области књижевног стваралаштва;
 • Пројекти који имају традицију са потврђеним угледом у стручној јавности.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара

 

 1. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе 
 • Пројекти са потврђеном уређивачком концепцијом и угледом у стручној јавности;
 • Пројекти са утврђеном редовном динамиком издавања у складу са бројем издања током године;
 • Пројекти са иновативним приступом у реализацији.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара

 

 1. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности
 • Издавачки пројекти који се односе на издавање научних, односно критичких, издања аутора српске књижевности и културе; 
 • Издавачки пројекти који се односе на издавање превода који значајно доприносе унапређењу и развоју књижевности, културе и хуманистичких наука.

              Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 300.000,00 динара

 

 1. Музика (стваралаштво, продукцијa, интерпретацијa):
 • Музички фестивали и манифестације у оквиру програма извођачких уметности у циљу популаризације уметничке музике и едукације нове младе публике, као и фестивали и манифестације изворног народног и аматерског стваралаштва;
 • Концертне серије ансамбала и солиста, као и самосталне продукције локалних организатора, у оквиру програма извођачких уметности;
 • Мајсторски семинари, радионице и такмичења у области музике, који представљају извођачку и едукативну платформу за младе музичке уметнике, односно, један од облика њихове даље афирмације;
 • Појединачни пројекти, попут обележавања значајних прослава, додела награда у области музике, као и подстицање квалитетних програма и иницијатива у мањим културним срединама, а који имају обезбеђену подршку локалне заједнице.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Музички фестивали и манифестације – 1.000.000,00 динара
 • Музички фестивали и манифестације изворног народног и аматерског стваралаштва - 150.000,00 динара
 • Концертне серије (неопходна су најмање три концерта) - 900.000,00 динара
 • Мајсторски семинари, радионице и такмичења - 150.000,00 динара
 • Појединачни пројекти – 200.000,00 динара.

 

 1. Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура
 • Годишњи програми галерија и изложбених простора (са могућношћу финансирања куповине техничке опреме и уређења изгледа галерија и изложбених простора - кречење, куповина постамената и другог мобилијара, радови мањег обима за потребе извођења програма, и сл.);
 • Пројекти који подразумевају настајање нове уметничке продукције (кроз подршку самосталним пројектима уметника, кустоса и других професионалаца у култури, као и кроз подршку годишњим програмима галерија и излагачким просторима, ликовним колонијама и резиденцијалним програмима, и др.);
 • Међународни пројекти домаћих организација и професионалаца у култури, а посебно они који се реализују у региону и у иностранству (самостални пројекти домаћих уметника, кустоса и других професионалаца у култури, и њихово учешће у групним међународним пројектима који се реализују у региону и у иностранству, пројекти сарадње домаћих и релевантних иностраних организација, и др.).

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Годишњи програми галерија и излагачких простора: 500.000,00 динара
 • Пројекти који укључују до 3 уметника: 300.000,00 динара
 • Остали пројекти: 400.000,00 динара.      

 

 1. Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)
 • Позоришни фестивали – јасног уметничког концепта, одрживи, који доприносе јачању капацитетa установа културе чији су оснивачи локалне самоуправе, као и они који доприносе равномерној доступности културних садржаја у Републици Србији;
 • Пројекти - установа, организација цивилног друштва и појединаца који доприносе унапређењу разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у Србији, те јачању капацитета установа културе и организација цивилног друштва у области позоришта;
 • Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња - установа, организација цивилног друштва и појединаца које доприносе промоцији културних вредности Србије у иностранству и мобилности уметника и културних радника у области позоришта.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту

 • Позоришни фестивали – 500.000,00 динара;
 • Пројекти/продукција – 500.000,00 динара;
 • Гостовања - 500.000,00 динара;

 

 1. Уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација)
 • Фестивали уметничке игре - јасног уметничког концепта, одрживи, као и они који доприносе равномерној доступности културних садржаја у Републици Србији;
 • Пројекти - установа, организација цивилног друштва и појединаца који доприносе унапређењу разноликости културних израза, равномерној доступности културних садржаја у Србији, те јачању капацитета установа културе и организација цивилног друштва у области уметничке игре;
 • Регионалне копродукцијe и гостовања/међународна сарадња - установа, организација цивилног друштва и појединаца које доприносе промоцији културних вредности Србије у иностранству и мобилности уметника и културних радника у области уметничке игре.

      Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Фестивали – 500.000,00 динара;
 • Пројекти/продукција – 300.000,00 динара;
 • Гостовања - 300.000,00 динара;

 

 1. Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво  
 • Филмске манифестације и награде, фестивали и јавне филмске приредбе, са јасним уметничким концептом, које доприносе децентрализацији културе;
 • Подршка филмским колонијама;
 • Подршка филмским маркетима – подршка за организацију филмских маркета, сајмова и online  платформи који омогућавају повезивање и сарадњу филмских професионалаца и развој аудио-визуелног тржишта,
 • Пројекти који се односе на развој филмске индустрије и аудио-визуелног тржишта у Србији;
 • Пројекти који промовишу филм путем  дигиталних технологија;
 • Културно-образовни програми којима се чине доступним кинематографска и аудио визуелна култура и на врхунски начин популарише уметност филма;

Програми едукације и развоја публике:

 • Филмске  радионице и едукација;
 • Промоција филма као наставног средства;
 • Тренинг иницијативе за усавршавање филмских професионалаца;
 • online промоција (подразумева иновативне пројекте који укључују коришћење социјалних мрежа и рад са online публиком);
 • посебно ће се узети у обзир податак да ли су пројекти већ подржани у оквиру потпрограма „МЕДИА“ програма Креативна Европа за област аудио-визуелног стваралаштва.

       Напомена: конкурс није намењен продукцији филмских пројеката и телевизијских серија.  

             Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 200.000,00  динара

 

 1. Културне делатности националних мањина у Републици Србији
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (унапређење и модернизација рада, допринос професионализацији мањинске културе, сарадња са стручним установама и појединцима, подстицање стручних и научних истраживања у култури);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја (намењени ширем кругу корисника, а не само припадницима мањина или само припадницима већинског народа, нпр. превођење публикације, титловање филма, синхронизација позоришне представе);
 • Пројекти сарадње, умрежавања, копродукције, гостовања у земљи и региону (земљама матицама) - професионално стваралаштво као репрезентативно и за мањине и за већинско становништво и као могућност за сарадњу и презентовање културне сцене Србије.

      Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 120.000,00 динара.

 

 1. Културне делатности особа са инвалидитетом
 • Пројекти који доприносе јачању капацитета субјеката у култури (професионализација кадрова организација особа са инвалидитетом, сарадња са стручним установама, организацијама и појединцима, едукације запослених у установама културе за потребе особа са инвалидитетом, сензибилизација посетилаца - публике);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја - приступачност програма установа културе и доступност уметничких дела  (превођење, титловање, синхронизација, инфо табле на Брајевом писму и сл.);
 • Пројекти са јасно профилисаним циљним групама особа са инвалидитетом;
 • Пројекти који обезбеђују партиципативност.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 100.000,00 динара.

      

 1. Културне делатности деце и за децу и младе
 • Партиципативни пројекти – пројекти у којима деца и млади имају активну улогу, учествују у њиховом настанку и реализацији;
 • Пројекти који доприносе развоју културних потреба и јачању капацитета деце и младих и омладинских организација (образовање у области културе, подстицање примене нових технологија у култури, умрежавање, подстицање младих талената, пројекти који подстичу истраживачки рад и креативно мишљење, пројекти којима се мотивишу уметници на рад са младима, културни садржаји у оквиру провођења слободног времена);
 • Пројекти који омогућавају доступност културних садржаја програма установа културе који су посвећени деци и младима, иновативни пројекти и пројекти који доприносе стварању услова за развој дечјег стваралаштва и образовања у свим областима уметности и културног развоја);

Пројекти који се баве децом и младима у ризику (превенција насиља, деца улице, деца без родитељског старања, жртве трговине људима, азиланти).

      Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 250.000,00 динара.

 

12. Изворно народно и аматерско стваралаштво

 • Пројекти који доприносе очувању и презентацији изворног народног стваралаштва;
 • Образовни програми у области аматеризма.

       Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 150.000,00 динара.

 

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу Министарства.

Конкурс није намењен појединачним пројектима који су већ финансирани или суфинансирани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања (осим  фестивала, манифестација и ликовних колонија које се традиционално одржавају сваке године), као и пројектима који су већ финансирани буџетским средствима овог Министарства, али су средства ненаменски коришћена или пројекат није реализован.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања и то за сваку уметничку област посебно.

Пројекте у области изворног народног и аматерског стваралаштва разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализује (музикa, филмска уметност, књижевност, позоришна уметност, уметничка игра, визуелне уметности и мултимедије).

Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Посебно ће се водити рачуна  о пројектима који представљају женско културно стваралаштво, те промовишу родну равноправност у области савременог стваралаштва.

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од истека рока за подношење пријава.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs, могу се преузети формулари за учешће на конкурсу, у зависности од области за коју се пријављује:

 - Формулар за све области конкурса (области од 1. до 12, осим области под бројем 3. и бројем 9 );

 - Формулар за културне делатности националних мањина (Област под бројем 9);

 - Формулар за капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности (Област под бројем 3).

 

Посебни захтеви:

 1. Издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе (Област под бројем 2). Доставити примерак часописа/листа или рукопис за први број.
 2. Издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности  (Област под бројем 3) . Доставити:
 • Формулар за област издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности у пет примерака,
 • ако је реч о делу на српском језику -  потпуна копија готовог рукописа дела– и то један примерак на папиру и пет примерка на CD-у или на другом електронском носачу података, или детаљни синопсис издавачког пројекта у пет примерака,
 • ако је реч о преводу дела на српски језик - једна потпуна копија дела на изворном језику на папиру, најмање два штампарска табака превода дела, и то један примерак на папиру и пет  примерка на CD-у или на другом електронском носачу података,
 • доказе о регулисаним ауторским правима – један примерак;
 • потписану стручну рецензију дела – један примерак.

 

 1. Културна делатност националних мањина у Србији (Област под бројем 9).

       Доставити:

 •  за пројекте припадника националних мањина у области периодичних публикација из области уметности и културе – детаљан опис концепције часописа, техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, динамику излажења и примерак последњег броја часописа/листа или рукопис за први број;
 •  за пројекте припадника националних мањина у области издавачке делатности - техничке податке о публикацији (медиј, формат, папир, тираж), језик/језике на коме излази, жанр публикације, кратак садржај дела, податке о уреднику издања, односно одговорном лицу за издање, или имена чланова уређивачког одбора (име и презиме, контакт телефон и мејл), био-библиографију аутора (преводиоца), доказе о регулисаним ауторским правима (аутор, преводилац, илустратор), потписану стручну рецензију дела, завршен рукопис дела у писаној форми и један у електронској.

 

ВАЖНE НАПОМЕНE:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Подносиоци пријава морају се определити за једну уметничку област или за област културних делатности једне од горе наведених друштвено осетљивих група. Пројекти, односно пријавни формулари на којима није јасно назначена једна област, неће бити разматрани.
 3. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта МОРАЈУ бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

     Конкурс за све наведене области отворен je од 26. децембра 2019. до 1.фебруара  2020. године.

Подносилац пријаве је обавезан да достави уредно попуњен и оверен  формулар за пријаву на конкурс, у оквиру кога је детаљан опис пројекта, детаљно разрађен буџет пројекта, као и подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта, у пет примерака за све области.

По потреби, доставити и:

 1. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 2. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње.

Подносилац пријаве, у складу са актом о регистрацији, дужан је да  попуни изјаву о начину прибављања предметног документа ( изјава се налази у пријавном формулару) и тако одабере начин прибављања акта о регистрацији.     

 У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

- уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари (преузети  са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања, а у складу са облашћу за коју се конкурише) попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;

- достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања,  Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2020. годину“), поjединачно за сваки проjекат;

- на коверти јасно означене, поред назнаке за „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области савременог стваралаштва за 2020. годину“, за коју област се пријављују, а у складу са првом страном пријавног Формулара.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

У складу са Законом о републичким административним таксама, којим је уведена обавеза плаћања  републичке административне таксе за пријављивање пројеката на јавне конкурсе Министарства.

Такса за пријаву на конкурс уплаћује се општом уплатницом са следећим подацима:

сврха: Такса за захтев, молбу, предлог или други поднесак (тарифни број 1)

жиро рачун: 840-742221843-57

модел: 97

позив на број: 50-016

прималац: Буџет Републике Србије

износ: 320,00 динара

Доказ о плаћеној такси прилаже се уз сваку појединачну пријаву.

Напомена:

Законом су утврђени и субјекти који се ослобађају плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

 

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана на наведене бројеве телефона, као и на наведене електронске адресе:

 

Област

Контакт особе

телефон

Електронска адреса

 за додатне информације по областима

Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

Тијана Деспотовић

011/3398-614                 

tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Књижевност и издаваштво

Марко Деспотовић

011/3398-295

marko.despotovic@kultura.gov.rs

Позоришна уметност

Уметничка игра 

Ђурђијана Јовановић

011/3398-880

djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Музика          

Драгана Митровић

011/3398-614                 

dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Визуелне и ликовне уметности  

 

Димитрије Тадић

011/3398-026

dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Културне делатности:

 - националних мањина у Србији,

- особа са ивалидитетом

- деце и за децу и младе

Александра Ђорђевић

011/3398-880

aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic