Помоћници министра


Жељко Ковачевић | Помоћник за економско финансијске послове

Рођен је 1970. године у Београду. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство је стицао у Јавном предузећу “Југоимпорт-СДПР” из Београда.

Засновао је радни однос на месту стручног сарадника у Одељењу за пословне финансије Сектора за економско-финансијске послове, те у међувремену обављао следеће послове:

Руководилац Одељења за пословне финансије Сектора за економско-финансијске послове, задужен за утврђивање циљева, планова и упутстава, распоред задатака и послова и надзирање њиховог извршења, вођење преговора са пословним банкама и партнерима;

Заменик директора Сектора за економско-финансијске послове, задужен за планирање, координацију, имплементацију и контролу спровођења активности из делокруга рада организационих јединица (Одељење за пословне финансије, Одељење за рачуноводствене послове, Одељење за план и анализу) у саставу Сектора, координацију рада на изради докумената, програма, планова, протокола, пројеката, извештаја и информација, учешће у увођењу нових процеса везаних за унапређења и побољшања у пословању компаније, комуникацију са Министарством финансија Републике Србије везано за припрему, израду, доношење и реализацију финансијских планова и програма пословања предузећа, анализирање и извештавање о пословном резултату;

Руководилац система финансијског управљања и контроле, задужен за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у предузећу, организовање процеса, припрему акционог плана, утврђивање визије, мисије и кључних пословних циљева, припрему документације о систему финансијског управљања и контроле, израду стратегије управљања ризицима, процену елемената финансијског управљања и контроле (контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информације и комуникација, праћење), достављање Министарству финансија Републике Србије годишњих извештаја о систему финансијског управљања и контроле;

Директор Представништва Јавног предузећа “Југоимпорт-СДПР” у Републици Индонезији - представљао предузеће, руководио радом и био одговоран за рад Представништва, рад на пласману роба и услуга које су предмет делатности матичног и његових зависних предузећа, припрему програма рада и финансијског плана Представништва.

Поседује цертификат за анализу финансијских извештаја,  цертификат за учешће на конференцији у вези документарних акредитива и банкарских гаранција, у организацији Међународне трговинске коморе Аустрије, као и ECDL sертификат, са стеченим звањем ECDL испитивача и диплому о завршеном семинару „Српски менаџмент програм“ у организацији Мокрогорске школе менаџмента, Београд.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац троје деце.

 

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic