Секретаријат

О секретаријату | О секретаријату

У Секретаријату Министарства обављају се послови који су везани за кадровска, финансијска и информатичка питања, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима.

У Одељењу за опште-правне и послове јавних набавки обављају се послови који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање мера за унапређење развоја кадрова; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; послове организовања и реализације поступака јавних  набавки; припрему плана јавних набавки за Министарство; послове сарадње са Републичким јавним правобранилаштвом и другим органима и организацијама у вези покренутих спорова; спровођење прописа из области безбедности и здравља нараду; разматрање и припрема сагласности на опште акте о начину обављања делатности и броју и структури запослених у установама културе из делокруга Министарства;припрему предлога решења за именовања и разрешења у установама културе у надлежности Министарства, као и други послови из делокруга Одељења.

 

 

Контакт

Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic