Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

U Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se studijsko analitički, dokumentacioni, finansijsko-evidencioni i stručno-operativni poslovi koji se odnose na: pripremu, izradu i donošenje finasijskog plana Ministarstva; pripremu i izradu finasijskih planova ustanova kulture, kao i njihovo dostavljanje na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove finansija; priprema predloga finansijskih planova i rebalansa budžeta za Ministarstvo i ustanove kulture; izvršenje budžeta; obavljanje poslova koji proizilazeiz redovnog poslovanja Ministarstva – plaćanje računa,  priprema podataka za obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, obračun deviznih i dinarskih dnevnica, naknada za lica angažovana ugovorom o delu, ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova, nacionalnih priznanja i drugo; raspodelu sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija; pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskih  planova Ministarstva i kontrolu izvršenja planova i budžeta; upravljanje imovinom države za koju je odgovorno Ministarstvo; vođenje budžetskog računovodstva i usklađivanje sa izveštajima Uprave za trezor; sastavljanje, objedinjavanje (konsolidovanje) i dostavljanje periodičnih i godišnjih finasijskih izveštaja i završnog računa; sastavljanje i dostavljanje Upravi za trezor, mesečnih projekcija korišćenja sredstava u cilju upravljanja likvidnošću;kontrolu primljenih računovodstvenih isprava iz drugih organizacionih delova Ministarstva;  učestvovanje u izradi opštih i drugih akata u delu koji se odnosi na ekonomsko-finansijsko poslovanje; propisivanje sistema internih procedura kao osnove finansijskog upravljanja i kontrole; obrazlaganje finansijskih efekata nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva; izradu programa, planova i izveštaja o radu Sektora, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic