Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

U Sektoru za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i iniciranje međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti kulture; učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija, međunarodnih bilateralnih i multilateralnih programa saradnje i drugih akata u oblasti kulture; podsticanje međunarodne saradnje iz delokruga Ministarstva; praćenje i iniciranje međunarodnih kulturnih manifestacija u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija kao i kulturnog nasleđa; praćenje rada i koordinacija programa kulturnih centara Republike Srbije u inostranstvu; iniciranje i sprovođenje strateških projekata predstavljanja kulture Republike Srbije u inostranstvu, u cilju sprovođenja javne i kulturne diplomatije;saradnju sa međunarodnim organizacijama, regionalnim inicijativama i mrežama; predlaganje i realizaciju programa za prikupljanje i raspoređivanje međunarodne pomoći, praćenje njihovog ostvarivanja posebno u skladu sa programima Uneska i Saveta Evrope; sve procese na polju evropskih integracija Republike Srbije u oblasti kulture; usklađivanje i nadgledanje aktivnosti drugih subjekata iz delokruga rada Ministarstva tokom planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata; koordinaciju aktivnosti neophodne za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinasiranja EU projekata u oblasti kulture; saradnju i učešće u radu međunarodnih globalnih i regionalnih organizacija u oblasti kulture, a naročito u međuvladinim organizacijama u kojima Republika Srbija ima status zemlje - članice; izradu planova, programa i izveštaja o radu; davanje mišljenja o propisima i aktima koje pripremaju drugi organi i organizacije; usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama iz oblasti kulture; pripremanje predloga osnove za učešće na međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama i skupovima; sprovođenje javnih konkursa u oblasti međunarodne saradnje; kao i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

 

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic